Thursday, February 14, 2013

Đừng tự hào nghèo mà học giỏi
Hãy tự hỏi học giỏi sao vẫn cứ nghèo

Nghèo

Giàu


Ranh ngôn

No comments:

Post a Comment