Monday, December 10, 2018

Thơ Ngọc Sương

Vườn Nhựt Bổn

Trước Tòa Thị Sảnh Tokyo

Tòa Thị Sảnh Tokyo nhin xuống

Trên Hồ Hakone



Tokyo