Sunday, October 7, 2012

Nối lại nhịp cầu

Chào các bạn Tứ 1 và Tứ 4 của niên khóa 1965-1972, trung học Ngô Quyền, Biên Hoà.
Các bạn đang làm gì, ở dâu, có còn nhớ những ngày cắp sách dến trường, phá phách thầy cô không?