Friday, September 22, 2017

Phân Ưu

Nhận được tin bào huynh của bạn Nguyễn thị Ngọc Sương là Nguyễn ngọc Xuân (khoá 7 Ngô Quyền) từ trần ngày 10 tháng 9 năm 2017 tại Đà Nẳng. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng Sương và Ẩn-G và cầu nguyện cho linh hồn anh Nguyễn ngọc Xuân  được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Tứ 1 và Tứ 4