Wednesday, January 9, 2013

Chỉ còn 10 ngày nữa là khoá học Nhựt ngữ hết hạn ghi danh. Thời hạn chót ghi danh là 19 tây tháng 1, năm con rắn. Cơ hội độc nhứt vô nhị cho những ai muốn nâng cao kiến thức của mình lên. BĐH.


No comments:

Post a Comment