Tuesday, December 18, 2012


Tôi muốn đóng góp ý kiến vào mục Comment bằng tiếng Việt có bỏ dấu mà không biết làm sao.


Nhấn vào đây để xem cách góp ý kiến:

http://www.youtube.com/watch?v=jLY7eXaZIKg

No comments:

Post a Comment