Saturday, December 22, 2012


Bén hơi

Em ơi đừng chạy mất công.Hụt hơi đứng lại........đừng hòng thoát thân!
Kiếp này duyên nợ rành rành.
Kiếp này em phải gọi anh là chồng.
Con anh chăm sóc em thương.
Tối về anh thưởng, chung giường mình ơi.
Lâu rồi hơi sẽ bén hơi.
Vắng anh em gọi, anh ơi nằm kể.
Nằm kề em nhớ lời thề.
Lấy ai cũng được, không hề lấy anh.
Tay anh làm gối em nằm.
Hơi anh em nghiện,quên nhanh lời thề.
PDT

1 comment: