Thursday, July 31, 2014

Một Tấm Lòng...

Đây là danh sách mới nhứt ( sẽ được cập nhật hóa từng đợt):

1. Trần Huy Hoàng (Canada)
2. Nguyễn Phùng Phước (USA)  
3. Nguyễn Ngọc Ẩn-G & Nguyễn thị Ngọc Sương A (USA)  
4. Trầm Ngọc Sương (VN)
5. Lưu thị Anh Đào (VN)
6. Đặng Hồng Cúc (VN)
7. Nguyễn thị Nguyệt
(VN)
8.Thái Sơn Phượng (VN)
9. Nguyễn thị Kim Ngân (VN)
10.Lê kim Liếng (VN)
11. Nguyễn thị Như (VN)
12. Nguyễn Ngọc Hạnh (VN)
13. Phạm thị Lan (VN)
14.Trần Quốc Toản (VN)
15.Nguyễn thị Ngọc Sương B (USA)
16.Bùi Đức Tùng (USA) Mong được nhận được những tấm lòng vàng của các bạn.

Mọi sự đóng góp sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 8. Xin đừng gởi hiện kim đến Sương Trầm sau ngày nầy. Xin cám ơn.

Hạnh, Cúc, Đào, Đạo, Minh

Đào, Đạo, Minh, Nguyệt, Phượng

No comments:

Post a Comment