Wednesday, July 30, 2014

Một Tấm Lòng...

Các bạn Tứ 1 Tứ 4 và các bạn ở những lớp khác thân ái.

Trước nhứt, trang web Tứ 1 Tứ  4 xin cám ơn Hạnh Ốc Gạo đã viết lên bài "Bạn Bè Tôi Bây Giờ" cho chúng ta biết đến cuộc sống bạn Trần Văn Lợi ở lớp Tứ 6. Trong tình thần chia sẽ và tương trợ lẫn nhau, chúng tôi mạo muội xin đóng góp một chút nhỏ đến bạn Lợi.

Thứ nhì chúng tôi cũng xin cám ơn Trầm Ngọc Sương đã đứng ra làm người đại diện để nhận đóng góp từ các bạn khác trong nước cũng như ngoài nước và đồng thời có nhã ý cùng với Hạnh Ốc Gạo chuyển đến tận tay cho bạn Trần Văn Lợi và gia đình.Bạn Lợi,  nhà ở xa Biên Hòa nên nhờ hai bạn nhín chút thì giờ quí báu của mình chuyển đến những tấm lòng của anh chị em của Tứ 1, Tứ 4, các bạn của  khối Đệ Tứ 68-69 và của các bạn khác.

Chúng tôi sẽ đăng lên hình ảnh và video lúc hai bạn Sương và Hạnh chuyển đến bạn Lợi những tấm lòng của các bạn gần xa.

Chúng tôi cũng sẽ đăng lên danh sách những bạn đã có lòng chia sẻ một chút của mình cho bạn Lợi.

Đây là danh sách mới nhứt ( sẽ được cập nhật hóa từng đợt):

1. Trần Huy Hoàng (Canada)
2. Nguyễn Phùng Phước (USA)  
3.Nguyễn Ngọc Ẩn-G & Nguyễn thị Ngọc Sương A (USA)  

Mọi sự đóng góp xin liên lạc về :

Trầm Ngọc Sương (Tứ 1 Ngô Quyền)


Mong được nhận được những tấm lòng vàng của các bạn.

Thân Ái - Trang Web Tứ 1 Tứ 4 Trung Học Ngô Quyển Biên Hòa


No comments:

Post a Comment