Tuesday, July 9, 2013

Địa chỉ email của Nguyễn văn Khánh (hô) là: vvuongminh@gmail.com


Ai muốn liên lạc với thằng Khánh thì gởi email cho nó.  Thạnh, nó muốn liên lạc với mầy đó.

No comments:

Post a Comment