Tuesday, August 26, 2014

Nhận được tin bạn Huỳnh Ngọc Thu ( Tứ 1)  từ trần tại Canada. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng gia đình Huỳnh Ngọc Thu và cầu nguyện Huỳnh Ngọc Thu tiêu diêu nơi miền cực lạc.

No comments:

Post a Comment