Sunday, August 11, 2013

Thơ

V Thăm Huế Tháng Năm


Cui tháng Năm thăm Huế

Ph vn đp như xưa

Sông Hương lng l chy

Phượng đ n ven b

Ai v mô trên n

Nh ai dưới ni

Người xưa ch tr li

Tâm s vn đong đy

Đi hp tan là vy

Chuông Thiên M còn đây

Nghìn năm rêu phong ph

p tiếng vng hoài

Mây Thn Kinh bay mãi

Nước  Hương Giang mit mài

Nước  Mây ch đôi ngã

Phượng đ cũng tàn phaiVõ Quách Tường Vi

H Trng 2013


Xin click Older Post để đọc bài đã đăng

No comments:

Post a Comment