Wednesday, July 18, 2018

Phân Ưu

Xin báo tin Nguyễn Hữu Nghiên, lớp Từ 4, đã từ trần ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại Biên Hòa. Toàn thể cựu học sinh lớp Tứ 4 và Tứ 1 xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện linh hồn Nguyễn Hữu Nghiên tiêu diêu nơi miển cực lạc.

No comments:

Post a Comment