Thursday, June 18, 2015

Phân ưu

Nhận được tin thân phụ của bạn Võ Quách Thị Tường Vi từ trần. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng Tường Vi và cầu nguyện thân phụ của Tường Vi  an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Tứ 1 và Tứ 4

No comments:

Post a Comment