Saturday, December 14, 2013

CỨ THẤY CHƠI VƠI
Người có thấy chơi vơi?
Khi gặp những nụ cười
Giăng tơ êm lòng nhẹ..
Bạn thấy đời thật tươi!

Bạn có thấy..lòng trôi?
Sau nét mặt da người
Cười hoa và rót phấn

Chỉ còn cánh lá rơi..

Người với người cứ vui!
Cười và nói trên đời
Một bình phong gác nhẹ..
Che lấp tình thật trôi!

Hãy cho vào một nơi!
Hũ chân thật đời người
Để gác tay tìm nhẹ..
Vun lòng thật về tôi..


HNGH 24.11.2013

No comments:

Post a Comment